Search
facebook-button

Θανάσης K. Παππάς

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το Πρόγραμμα 2014-2020 Αντιδημαρχία Ανακύκλωσης & Καθαριότητας

E-mail Εκτύπωση PDF

 

2014-2020
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Έξι προτάσεις για την διαχείριση 
+ μια για τη λειτουργία των υπηρεσιών

 

 

1. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι παγκοσμίως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, όταν γίνεται λόγος για τα προβλήματα που πλήττουν το περιβάλλον. 


Πολλές χώρες αντιμετώπισαν το πρόβλημα των συνεχώς αυξανόμενων ποσοτήτων παραγόμενων απορριμμάτων με αποτέλεσμα η διαχείριση τους να αποτελεί προτεραιότητα. 
Η σύγχρονη αντίληψη για την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση τους στηρίζεται στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών, την ανακύκλωση και σε μεθόδους ανάκτησης πρώτων υλών και ενέργειας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τέλος την περιβαλλοντικά φιλική διάθεση του υπολείμματος.
Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην προσπάθεια για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων. 

 


Συνεργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανταλλαγή σύγχρονων- ορθών πρακτικών και τεχνογνωσίας σε διακρατικό ή διαδημοτικό επίπεδο στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά τοπικά προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, είναι σήμερα απαραίτητες. 
Στον Δήμο Θεσσαλονίκης αυτή η προσπάθεια έχει λάβει οντότητα με ανταλλαγές και επισκέψεις, με ημερίδες και συναντήσεις. Οι συνεργασίες με την Ελληνογερμανική Συνέλευση, την Ελληνογαλλική συνεργασία και την Task Force δημιουργούν προϋποθέσεις για ουσιαστικές βελτιώσεις στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, με στόχευση ένα βιώσιμο - ανθρώπινο και σύγχρονο περιβάλλον, με βάση τις πραγματικές ανάγκες της πόλης.
Οι συνεργασίες και συνέργειες πρέπει να συνεχιστούν, με στόχο την εκπόνηση και υλοποίηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης αστικών αποβλήτων, για το Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και για την μητροπολιτική περιοχή.

 

2. Προώθηση διαδικασιών για την βέλτιστη διαχείριση των αστικών- στερεών αποβλήτων και επιβολή πολιτικών για την ουσιαστική μείωση του υπολείμματος.


Αξιολόγηση δυνατοτήτων για ενεργειακή αξιοποίηση, σε επίπεδο μητροπολιτικού-πολεοδομικού συγκροτήματος, με αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Για την εξυπηρέτηση της γενικότερης περιβαλλοντικής στρατηγικής, με εργαλείο την δομική ανασυγκρότηση του τομέα, με στόχευση την μείωση του όγκου των αποβλήτων που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ και την ταυτόχρονη μείωση του κόστους, σχεδιάζονται:

α. Η εφαρμογή προγράμματος για την συστηματική μέτρηση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων όλων των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων. 
β. Η εκπόνηση μελέτης για την ορθολογικότερη τοποθέτηση και διαχείριση των συλλεκτών και των δύο γραμμών (πράσινης και μπλε) και την σήμανση τους στο γεωδιτικό σύστημα GIS του Δήμου. 
γ. Η αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος αποκομιδής, το οποίο έχει αναστηλωθεί μεν αλλά χρειάζεται βελτίωση (χωροταξικός σχεδιασμός, δρομολόγια σε σχέση με το τονάζ ανά γειτονιά, μηχανολογικός εξοπλισμός με τεχνολογικές εφαρμογές, κατανομή Ε/Τ Προσωπικού για αποκομιδή & ανακύκλωση). 
Αναδιάταξη των προγραμμάτων αποκομιδής ανά Δημοτική Κοινότητα με στόχευση την βέλτιστη και οικονομικότερη λειτουργία, σε συνάρτηση με τα κυκλοφοριακά δεδομένα. 
δ. Βελτίωση των υποδομών του Τμήματος Καθαριότητας (Εποπτείες και λοιπές δομές), με ανακατασκευή χώρων, κτιριακών δομών και κινητού εξοπλισμού. Αναβαθμισμένη λειτουργία των γραφείων καθαριότητας κι Τομεαρχών Εποπτών στις δημοτικές κοινότητες. 
ε. Αναχωροθέτηση των κάδων. Διαδιευθυνσιακό project το οποίο να αποσκοπεί στον επαναπροσδιορισμό και την καταγραφή της θέσης των κάδων ανακύκλωσης (μπλε) και απορριμμάτων (πράσινοι) με στόχο την βελτιστοποίηση της αποκομιδής ανακυκλώσιμων και απορριμμάτων. 
Το πρόγραμμα προϋποθέτει τον ορισμό ομάδας έργου διότι για την υλοποίησή του εμπλέκονται διάφορες Διευθύνσεις. 
Ορισμός προδιαγραφών. Ενέργειες για βελτίωση των σημείων τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης και αναχωροθέτηση των κάδων με κατασκευή αποτμήσεων σε επιλεγμένα σημεία. 
Σχεδιασμός και σήμανση των θέσεων κάδων ώστε να ενταχθούν λειτουργικά και αισθητικά, ως στοιχείο αστικού εξοπλισμού στις λειτουργίες της πόλης.
Ακόμα βελτιωτικές ενέργειες στο ιστορικό Εμπορικό Κέντρο, στην Άνω Πόλη, στον άξονα Αριστοτέλους, προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης και προστασίας των χώρων ειδικού ενδιαφέροντος, τουριστικών- και πολιτιστικών διαδρομών. 
ζ. Ανανέωση πολιτικών για την αποκομιδή με εφαρμογή συστημάτων υπογειοποίησης των κάδων, τοποθέτησης pres-containers και νέων και σύγχρονων μεθόδων αποκομιδής. 
Προετοιμασία μελετών, χρηματοδοτικών μέσων και διαδικασίας εφαρμογής συστημάτων υπογειοποίησης των κάδων, τοποθέτησης pres-containers και γενικώς νέων και σύγχρονων μεθόδων αποκομιδής. Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και χρηματοδοτικών εργαλείων από ΥΠΕΚΑ-Πράσινο Ταμείο.

3. Προγραμματισμός- υλοποίηση δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών, για την τήρηση απλών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας στην καθημερινότητα τους.


Ειδικότερα επικοινωνία-εκπαίδευση προς επαγγελματίες- καταστηματάρχες και Ενώσεις επαγγελματιών, ώστε να συμβάλλουν στην προσπάθεια για την βελτίωση της ανακύκλωσης, διαχείρισης αστικών αποβλήτων και τήρησης του κανονισμού καθαριότητας.

Υλοποίηση και διεύρυνση των εκστρατειών ενημέρωσης των δημοτών πόρτα – πόρτα σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες, Φορείς, Εθελοντικά Δίκτυα Ενεργών Πολιτών.
Ειδικότερα :

α) Καμπάνιες καθαριότητας κι ευπρεπισμού στη γειτονιά σε συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων.
β) Καμπάνιες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης για την Καθαριότητα και Ανακύκλωση με την ενεργό συμμετοχή δημοτών-εθελοντικών ομάδων, Ενεργών Πολιτών. 
γ) Λειτουργία μόνιμου εθελοντικού δικτύου για την Ανακύκλωση και Καθαριότητα. 
δ) Προβολή και δημιουργία μηνυμάτων στα ΜΜΕ. 
ε) Δράσεις ενημέρωσης προς τους επαγγελματίες για την τήρηση των κανόνων αστικής συμπεριφοράς και για την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας στην καθημερινότητα και στις δραστηριότητες τους. 
ζ) Υλοποίηση ειδικού προγράμματος ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, για τα νέα προγράμματα της Ανακύκλωσης (γυαλί, χάρτινες συσκευασίες, φελιζόλ), με διανομή της ενημερωτικής αφίσας και των εντύπων σε πολυκατοικίες, καταστήματα, δημοτικούς χώρους, δημόσια κτήρια και Σχολικά συγκροτήματα. Μεταδόσεις καθημερινά των τηλεοπτικών σποτ και ενημερωτικών video για την Ανακύκλωση.


4. Αναθεώρηση, εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση των διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας(εισαγωγή διατάξεων και κανονισμών για την ανακύκλωση, θέσπιση κανονιστικών διατάξεων για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων σε σχέση με τις υποχρεώσεις των παραγωγών κ.α). Έκδοση κανονιστικής απόφασης από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας δια μέσου των Εποπτών καθαριότητας με επιβολή προστίμων, παράλληλα με την ΕΛΑΣ.

Επίλυση των θεμάτων αυθαίρετης κατάληψης δημόσιου χώρου και πεζοδρομίων από τα διάφορα καταστήματα, σε εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας, για σάρωμα και πλύσιμο. Εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης πεζών, με δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης από οδοκαθαριστές- μικρά σάρωθρα και εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας.

Καθαρισμοί οικοπέδων και ιδιωτικών εκτάσεων, με επισπεύδοντα το Δήμο.

Δημιουργία ενιαίου κέντρου διαχείρισης καταγραφής αιτημάτων, προτάσεων, παρεμβάσεων πολιτών με δημιουργία βάσης δεδομένων, (ηλεκτρονική δομή) προσβάσιμης σε όλα τα Τμήματα. Άμεση επίλυση και διαχείριση των αιτημάτων πολιτών βάσει ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Αναδιαμόρφωση και λειτουργική- αισθητική αναβάθμιση των δημοτικών w.c. Άμεση και πλήρης ανακατασκευή όλων, ώστε να εξυπηρετούνται με σύγχρονες προδιαγραφές οι δημότες και οι επισκέπτες της πόλης. Σχεδιασμός νέων υπέργειων w.c. ώστε με σύγχρονο τρόπο και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό να επιλυθεί ένα μείζον ζήτημα, όπου η διαχείριση- καθαριότητα θα καταστεί πιο αποτελεσματική.

Έρευνα και υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης στόλου και οχημάτων για εξοικονόμηση πόρων και εξορθολογισμό λειτουργίας του Μηχανοστασίου-Συνεργείου Επισκευών.

Διαχείριση καυσίμων, ηλεκτρονική καταγραφή με τεχνολογική- ηλεκτρονική παρακολούθηση και διασύνδεση κίνησης οχημάτων(GPRS).


5. Εθελοντισμός


Η ενθάρρυνση και η υποστήριξη – κυρίως μέσω της ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και πρακτικών - του εθελοντισμού παραμένει ένας από τους στόχους στον ευρύτερο σχεδιασμό μας.

Η αξιοποίηση του εθελοντισμού σε θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης έτσι ώστε να προσελκυθούν, να ενθαρρυνθούν και να βοηθηθούν όλοι οι δημότες για την ενεργή συμμετοχή τους ώστε να αισθανθούν ξανά την γειτονιά τους και ολόκληρη την πόλη ως τη φυσική επέκταση του ιδιωτικού χώρου, με κεντρικό άξονα τις δημοτικές κοινότητες, συνιστά μείζονα προτεραιότητα.
Πρέπει να υποστηριχθεί με πολλές πρωτοβουλίες μέσω της ανάπτυξης εξειδικευμένων προγραμμάτων.
Σε κάθε περίπτωση ειδικά σήμερα, που οι διαχειριζόμενοι πόροι από τους Δήμους, έχουν μειωθεί κατά πολύ η συμμετοχή των Εθελοντικών δικτύων είναι απαραίτητη και οφείλουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Στόχοι- οφειλόμενες ενέργειες.
1. προγραμματισμός τακτικών συναντήσεων με τους Προέδρους κι τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων για ενημέρωση στόχων, για τον προγραμματισμό-συντονισμό των εξορμήσεων -καθαρισμών δημόσιων χώρων και για την οργάνωση κοινών δράσεων ευαισθητοποίησης των δημοτών.
2. καταγραφή της εθελοντικής διάθεσης (δημιουργία καταλόγου ομάδων-φορέων), με την ταυτόχρονη υποβολή προτάσεων για διάφορες δράσεις με στόχο την ενεργό συμμετοχή και ανάληψη πρωτοβουλιών των Δημοτικών κοινοτήτων, σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες για τις εξορμήσεις καθαρισμού. 
3. σχεδιασμός πλαισίου ανάπτυξης συνεργασίας για υλοποίηση δράσεων με την Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τους εποπτευόμενους φορείς της. 
4. ανάπτυξη δικτύου με σχολικές μονάδες Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης για δράσεις καθαριότητας στο πλαίσιο του βασικού μας συνθήματος «Αγαπώ την πόλη μου υιοθετώ την γειτονιά μου», για την υιοθέτηση από τους μαθητές δημοσίων χώρων- πάρκων-παιδικών χαρών.

6. Η επέκταση και η καθολική καθιέρωση της ανακύκλωσης συνιστά συστατικό στοιχείο των πολιτικών μας.


Με την ένταξη της ανακύκλωσης στη ζωή της πόλης και των δημοτών πρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα για όλα τα ρεύματα. Τα υλικά του μπλε κάδου και η διερεύνηση περαιτέρω διαχωρισμού, οι εξειδικευμένες δράσεις για τα είδη που συγκεντρώνονται σε μεγάλες ποσότητες ,συνιστούν προτεραιότητα. 
Η ανανέωση με αναθεώρηση της συναφθείσας σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, με στόχο την αποκόμιση πολλαπλών ωφελημάτων σε εξοπλιστικά μέσα και παρεχόμενες υπηρεσίες για τους δημότες πρέπει να είναι στις στοχεύσεις του Δήμου.

Ειδικότερα προγραμματίζονται:

α) Το πρόγραμμα «Πράσινο Σημείο» 
συνιστά την προτεραιότητα μας για την διαχείριση της ανακύκλωσης, με στόχο την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Αφορά στη δημιουργία ειδικού σύγχρονου διακομιστικού κέντρου Ανακυκλώσιμων υλικών το οποίο να διαθέτει πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Στο κέντρο αυτό να προβλέπεται η μεταφορά των διάσπαρτων σήμερα σχετικών με την ανακύκλωση εγκαταστάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα η μονάδα επεξεργασίας-διαχείρισης ογκωδών υλικών, η μονάδα συγκέντρωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών- αποβλήτων και η μονάδα κομποστοποίησης που πρέπει να αναπτυχθεί.
Το πρόγραμμα «Πράσινο Σημείο» αποτελεί διαδιευθυνσιακό project το οποίο προϋποθέτει τον ορισμό ομάδας έργου με στόχο να υλοποιηθεί το ταχύτερο και να επιτευχθεί η αδειοδότηση και η κατασκευή του μέσα στο 2014.

Ταυτόχρονα πρέπει να υλοποιηθεί η χωροθέτηση και λειτουργία των μικρών «Πράσινων σημείων», σε επιλεγμένους χώρους στις Δημοτικές Κοινότητες, ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα οι δημότες και να διευκολύνονται οι εργασίες μεταφοράς ειδών στο μεγάλο «Πράσινο Σημείο». 
Το συνολικό πρόγραμμα πρέπει να επιδιωχθεί να χρηματοδοτηθεί από ειδικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, όπου προβλέπονται πιστώσεις για την ανακύκλωση και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

β) Εκποιήσεις Ανακυκλώσιμων.
Η εκποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, πρέπει να συνιστά μόνιμη και συνεχόμενη υποχρέωση, ενώ πρέπει να διενεργείται με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006.

γ). Διαχείριση συσκευασιών φελοζόλ (EPS)
συνιστά ιδιαίτερη στόχευση για την ανακύκλωση στο Δήμο. Έγινε πιλοτική εφαρμογή σε δυο λαϊκές αγορές και στην ψαραγορά στο Καπάνι, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Απαιτείται αξιολόγηση της εφαρμογής από το Τμήμα Ανακύκλωσης και θα πρέπει να προβούμε στην προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού για την συγκέντρωση όλων των συσκευασιών φελιζόλ, από τις κεντρικές αγορές, από τις λαϊκές αγορές, από τα γήπεδα ποδοσφαίρου, από τα εξειδικευμένα καταστήματα.


δ). Ανάπτυξη και βελτίωση του προγράμματος συλλογής γυαλιού σε συνεργασία με τους επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ψυχαγωγίας. 
Βελτίωση δικτύου των ειδικών καμπανών-συλλεκτών. Εξειδικευμένη επέκταση της σύμβασης με την Ε.Ε.Α.Α.

ε). Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 
Το ειδικό ρεύμα ανακύκλωσης αδρανών, πρέπει να ενταχθεί στις πολιτικές του Δήμου και γι΄ αυτό πρέπει να καταρτιστεί πρόταση για διενέργεια διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.

ζ). Αναθεώρηση της σύμβασης για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE).
Η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών σχετικών με την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο.
Οφείλουμε να επεξεργαστούμε και να υλοποιήσουμε αναθεωρημένο πλαίσιο συλλογής που θα βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με συμπίεση του κόστους για το Δήμο.

η). Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.
Το Τμήμα Ανακύκλωσης θα πρέπει να μεριμνήσει για τη διενέργεια ενός διαγωνισμού για την κάλυψη της έκτακτης ανάγκης της διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων (αμιαντούχα απόβλητα) που θα παρουσιαστούν κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να υπάρχουν οι πρόνοιες για την επιτυχή αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων.

θ).Πράσινο κατάστημα 
Η υλοποίηση της δράσης αυτής, (συμμετοχή των επιχειρήσεων σε όλες τις ειδικές δράσεις του Δήμου π.χ. γυαλί, χαρτί, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές), αποτελεί προτεραιότητα μας. Τα συνεργαζόμενα καταστήματα και επιχειρήσεις αποκτούν το σήμα του ‘’πράσινου καταστήματος’’, συνεργάζονται με το Δήμο για την καλύτερη διαχείριση όλων των ανακυκλώσιμων ειδών. 
Ο Δήμος θα ανταποδώσει την περιβαλλοντική χειρονομία με προβολή- προώθηση των καταστημάτων στο site του Δήμου, θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση τους με κάθε ευκαιρία και θα εξασφαλίσει ανταποδοτικά οφέλη.

ι). Το Τμήμα Ανακύκλωσης πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφιστάμενων συμβάσεων και βελτίωση αυτών, αλλά και με την διερεύνηση νέων, π.χ. για μπαταρίες, λάστιχα, ορυκτέλαια, τηγανέλαια, να αντιμετωπίσει τις ανάγκες για διαχείριση όλων των ρευμάτων της ανακύκλωσης.

κ). Οργανικά απόβλητα, Κομποστοποίηση 
Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων είναι το πρόγραμμα που θα πρέπει να αναπτυχθεί ραγδαία, καθώς θα συμβάλλει αποφασιστικά στην μείωση των αποβλήτων προς ΧΥΤΑ και στην αύξηση της ανακύκλωσης.
Η ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου Θεσσαλονίκης στηριγμένη στη συνεργασία με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυρίως εστιατόρια), για την συλλογή και επεξεργασία των παραγόμενων από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων (βιο-αποβλήτων) με σκοπό την κομποστοποίηση τους, είναι η απάντηση για τις ασκούμενες πολιτικές διαχείρισης των απορριμμάτων. 
Σε συνδυασμό-συνεπεξεργασία μάλιστα με τα πράσινα δημοτικά απόβλητα, που προέρχονται από τους κήπους, τις δενδροστοιχίες και το πράσινο των ελεύθερων χώρων του Δήμου, θα αποτελέσουν το πεδίο για μείωση των αποβλήτων και την παραγωγή κομπόστ.


λ). Η αρμοδιότητα του ελέγχου και της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στα εγκαταλελειμμένα οχήματα μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας ,μεταβιβάστηκε από 23/09/2013 στην Ελληνική Αστυνομία σε εφαρμογή του Ν.4172. Έπειτα από εισήγηση του Τμήματος Ανακύκλωσης το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης εξέδωσε την 1610/2013 απόφαση για την παράλληλη άσκηση της αρμοδιότητας στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης από το Τμήμα Ανακύκλωσης. 
Η αρμοδιότητα πρέπει να ασκείται από το Δήμο και η ενίσχυση των δομών για την βέλτιστη διαχείριση και απόσυρση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής μαζί με την έγκαιρη απόσυρση όλων των άλλων ειδών και αντικειμένων, θεωρείται επιβεβλημένη.

μ). Ολοκλήρωση και βελτίωση ειδικών δράσεων, σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ:

- εφαρμογή ειδικών δράσεων για τα καταστήματα ανά κατηγορία υλικού.
-ορθολογικότερο σύστημα διαχείρισης των υλικών που συλλέγονται από τα ογκώδη. 
-βελτίωση του προγράμματος ανακύκλωσης στα Δημοτικά Κτήρια
-εφαρμογή προγράμματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στα καταστήματα S/M


ν). Ανάπτυξη ανακύκλωσης στο σχολείο. Ειδικότερα:

-Εφαρμογή του προγράμματος «Ανακύκλωση στις αυλές μας» σε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις α΄βάθμιας και β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.
-Τοποθέτηση μπλε κάδου 240 lt. σε κάθε σχολική μονάδα.
- Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με την υποστήριξη της Ε.Ε.Α.Α.


ξ). Ειδικές δράσεις επικοινωνίας: 

1. Εκπαιδευτική κοινότητα
α. Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση, παράλληλη δράση με την τοποθέτηση των μπλε κάδων, διανομή των ενημερωτικών εντύπων-φυλλαδίων / ανάρτηση αφίσας.
β. Διοργάνωση -παρουσίαση αποτελεσμάτων της δράσης ‘’περιβαλλοντική Εκπαίδευση’’.

2. Δημοτικές Κοινότητες- Γραφεία Καθαριότητας
α. «Αγαπώ την πόλη μου υιοθετώ την γειτονιά μου», ανά Δημοτική Κοινότητα
β. Τακτικές συναντήσεις με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων
γ. Διαρκής καταγραφή της εθελοντικής διάθεσης με την ταυτόχρονη υποβολή προτάσεων για διάφορες δράσεις με στόχο την ενεργό συμμετοχή και ανάληψη πρωτοβουλιών των Δημοτικών κοινοτήτων
δ. Πρόγραμμα για την Καθαριότητα από ακαθαρσίες σκύλων-οικόσιτα ζώα .Πρόγραμμα δωρεάν διανομής σακούλας συλλογής περιττωμάτων στους δημότες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους. Διανομή σε ανοιχτούς χώρους, έκδοση ειδικού μικρού φυλλαδίου.

3.Πρόγραμμμα δράσεων με τον ΟΑΣΘ.
α Διανομή εντύπων για την ανακύκλωση και την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας στη διάρκεια του δρομολογίου των λεωφορειακών γραμμών που διασχίζουν την πόλη.
β. Επικόλληση αφίσας στα λεωφορεία των γραμμών που διασχίζουν την πόλη.
γ. Τοποθέτηση Σταντ διανομής εντύπων στα εκδοτήρια και στους τερματικούς σταθμούς. 
Τα παραπάνω να υλοποιηθούν από εθελοντές.

4. Προβολή-Μ.Μ.Ε.
α. Προβολή ενημερωτικών τρέιλερ-σποτ στην TV100 & fm100,αλλά και στα άλλα ΜΜΕ και social media
β. COMPANY PROFILE. Όπως συμβαίνει και σε διεθνές επίπεδο, η παρουσίαση των εγκαταστάσεων και του παρεχόμενου έργου της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων θεωρείται επιβεβλημένη και πρέπει να ενταχθεί στο σχεδιασμό μας.
γ. Ιστοσελίδα Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνέχιση των αλλαγών-ανανέωση στοιχείων, για την εκτενή κι εμπεριστατωμένη παρουσίαση του έργου Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων Παροχή πληροφοριών, ενημέρωσης προς τους δημότες και διευκόλυνση για άμεση και χρηστική επικοινωνία και επίλυση των προβλημάτων.
δ. Έκδοση σε φυλλάδιο των νέων προγραμμάτων αποκομιδής μπλε και πράσινης γραμμής και διανομή σε όλους τους δημότες.


7. Πρόνοιες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών


Νέοι διαγωνισμοί και δράσεις

-Προμήθεια απαραίτητων ειδών και αναλωσίμων για τις ανάγκες των διάφορων συνεργείων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, χωρίς καθυστερήσεις.
-Σύστημα επιτήρησης - ασφαλείας εργοταξίων (κάμερες, συναγερμοί κλπ).
-Επισκευή & Συντήρηση ΣΜΑ και μηχανημάτων Συνεργείου Οχημάτων.
-Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες των Τμημάτων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.
-Άδεια Λειτουργίας ΣΜΑ, Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας Μηχανουργείου.
-Υπηρεσίες Μυοκτονίας - Απολύμανσης - Απόφραξης αγωγών Λυμάτων.
-Προμήθεια & εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας . 
-Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων μεγεθών. Προμήθεια συστημάτων υπόγειων κάδων, φωτοβολταικών κάδων και pres-containers
-Υπηρεσίες Συλλογής, Προσωρινής Αποθήκευσης και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων που προέρχονται από λειτουργίες της Διεύθυνσης (Ιλύς βιολογικού καθαρισμού, ελαιώδη υγρά βιολογικού, ενεργός άνθρακας, ιζήματα δεξαμενών καυσίμου, αμιαντούχα υλικά κλπ).
-Έγκαιρη επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου .
-Προμήθεια απορρυπαντικών - απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες της Δνσης.

ΣΜΑ
Στρατηγικό σχέδιο συντήρησης.
- Άμεση εκπόνηση μελέτης για σπονδυλωτή συντήρηση, που να περιλαμβάνει :
αποκαταστάσεις, αντικαταστάσεις, ανταλλακτικά, εργασίες, μετρήσεις και διαχειριστικά στοιχεία.
- Συντήρηση και πλήρης αποκατάσταση μονάδας αποκονίωσης - απόσμησης 
-Οικοδομικές εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων,
κλιμακοστάσιου επικοινωνίας (αποκατάσταση φθορών και στατική επάρκεια),
θέρμανσης εσωτερικών χώρων (έλεγχος και αποκατάσταση).
- αποκατάσταση εσωτερικών χώρων ( W.C, τζάμια, θύρες, απομόνωση εσωτερικών χώρων), εξυγίανση χώρου παραμονής εργατών πρεσών (ελαφριά κατασκευή - λυόμενη).
Μόνιμη λύση υδροδότησης Μηχανουργείου. 
Πόρτα αποκλεισμού χώρου υποσταθμού.

-πλυντήριο οχημάτων. Αναβάθμιση της λειτουργίας κι επεξεργασίας εκπλυμάτων – έλεγχος (αλκαλικών) στη χρήση απολυμαντικού.
Προγραμματισμός για μελέτη – εγκατάσταση συστήματος ανακύκλωσης νερού, ετήσια συντήρηση της μονάδας 
-μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Συμβάσεις ελέγχου, συντήρησης, καθαρισμού 


-χώρος συμπιεστών. Πλήρης αποκατάσταση και των τριών (3) συμπιεστών. 
Πλήρης ετοιμότητα - δυναμικότητα συμπιεστών. 
Αναθεώρηση του συστήματος συντήρησης.
- Συντονισμός ενεργειών για την προετοιμασία- εγκατάσταση της 4ης πρέσας.

-υποσταθμός. Εκπόνηση μελέτης τακτικής συντήρησης από πιστοποιημένη εταιρεία. 
-CONTAINERS. Διαχείριση μη ενεργών, εκποίηση, επισκευές. 
Δια-τμηματική συνεργασία στην αποκατάσταση μικρών βλαβών. 
Πρόγραμμα πλύσης των νέων containers – προγραμματισμός 
Εξωτερικός συνεργάτης για συντηρήσεις, αποκαταστάσεις.

- διαχειριστικές ενέργειες
Σχεδιασμός επίλυσης θέματος της διαχείρισης μεταφοράς προς ΧΥΤΑ.
Ανάλυση των νέων δεδομένων με τη λειτουργία των καινούργιων συρμών.
Εξειδικευμένος προγραμματισμός 2014-2015
Αποπεράτωση εργασιών αναμόρφωσης ΣΜΑ (φυτεύσεις περιμετρικού χώρου). Αποκατάσταση εσωτερικής κυκλοφοριακής λειτουργίας ΣΜΑ (είσοδος και όδευση συρμών).

-Διαδημοτική συνεργασία – Υλοποίηση Περιφερειακού σχεδιασμού – ΦΟΔΣΑ
Επανασχεδιασμός πολιτικών- προτεραιοτήτων με χρονικό προγραμματισμό.

Νοσοκομειακά μη επικίνδυνα, διαχείριση φελιζόλ, διαχείριση αποβλήτων μηχανικών σαρώθρων. 
Μόνιμη εγκατάσταση μικρού μηχανικού σαρώθρου στο ΣΜΑ για καθαρισμούς. Καθημερινός προγραμματισμός καθαρισμού ρυπαρών χώρων με νερό και απολυμαντικό (υδροφόρο όχημα). 
Εγκατάσταση συστήματος συμπιεσμένου αέρα (χώρος πρεσών) για καθαρισμό ευπαθών και δύσκολων σημείων.

 

Η γνώμη σας μετράει

Το σημαντικότερο πρόβλημα της πόλης είναι